Turamenyesha ko uwitwa DUSABIMISHYIKIRANO Gaudence mwene Mwumvaneza Adrien na
Nyirabavugamenshi Sylverie, utuye mu Mudugudu wa Rwerere, Akagari ka Gashoro, Umurenge
wa Rwerere, Akarere ka Burera, mu Ntara y’Amajyaruguru wanditse asaba uburenganzira bwo
guhinduza amazina asanganywe ariyo DUSABIMISHYIKIRANO Gaudence, akitwa
DUSABIMISHYIKIRANO Marie Gaudence mu gitabo cy’irangamimerere. Impamvu atanga yo
guhinduza izina ni Izina niswe n’ababyeyi