Author: Hamwenawe Editor

Rwanda Revenue Authority-ITANGAZO: Abatumiza ibicuruzwa mu mahanga badafite EBM V2 baramenyeshwa ko batazemererwa kuvana ibicuruzwa byabo muri gasutamo batabanje kuyifata. ANNOUNCEMENT: RRA informs all importers of commercial goods that their goods in customs will be cleared upon acquisition of EBM V2.

Rwanda Revenue Authority (RRA)-ITANGAZO: Abatumiza ibicuruzwa mu mahanga badafite EBM V2 baramenyeshwa ko batazemererwa kuvana ibicuruzwa byabo muri gasutamo batabanje…